Om Catrin Björvell

För närvarande arbetar jag halvtid som vårdutvecklingsledare med vårdinformatik som specialområde vid Staben för kvalitet & patientsäkerhet på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och har där uppdraget att bland annat förbättra sjuksköterskornas journalföring och leda ett multiprofessionellt journalutvecklingsarbete. På den andra halvtiden är jag förvaltningsledare för Vårddokumentation i Stockholms Läns landstings elektroniska journalsystem Take Care.

Som forskare har jag min anknytning till Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vård och samhälle och sedan 2011 sitter jag ordförande i styrelsen för Sektionen för omvårdnadsinformatik (SOI) en riksförening inom Svenska sjuksköterskeförening.

Min bakgrund är att jag är leg. sjuksköterska sedan 1979 med specialisering inom anestesi, och medicine doktor i omvårdnad sedan 2002. Under min kliniska verksamhet har jag framför allt arbetat inom slutenvård med olika verksamheter från medicinklinik till akutmottagning, hemodialys och anestesi, men även inom öppenvården, som sjuksköterska vid en flyktingsluss. Under fyra år på 80-talet arbetade jag utomlands under amerikansk administration och kom då i kontakt med omvårdnadsplanering och patientbedömning på ett sätt som vi då inte hade i Sverige.

Det är bland annat på grund av den senare erfarenheten som jag tillsammans med Ingrid Thorell-Ekstrand (en av VIPS författarna) genomförde en dokumentationsstudie på Karolinska sjukhuset (nuvarande Karolinska universitetssjukhuset) och Solberga sjukhus i Stockholm, mellan 1993 och 1995.

Studien som avsåg att praktiskt testa VIPS-modellen, ledde till att min forskning handlar just om hur sjuksköterskan får dokumentationen att fungera i praktiken, samt vilka hinder och förutsättningar det finns för detta. Mitt intresse för att forska fångades av att vilja ta reda på "Varför det är så svårt med någonting som egentligen borde vara så enkelt och så självklart."

Studien ledde även till utvecklingen av en tre-dagars kurs i journalföring enligt VIPS-modellen och efter ett par år med kurser på olika ställen i landet blev det påtagligt för mig att det saknades en konkret handbok i ämnet. Det gjorde att jag 1995 skrev boken "Sjuksköterskans journalföring - en praktisk handbok" som 2001 dels kom ut i en reviderad 2:a upplaga och dels översattes till danska, och 2011 kom i en 3:e version och då döptes om till Sjuktsköterskans journalföring och informationshantering - en praktisk handbok.

Min forskning har hittills lett till följande publikationer: 

Avhandling

Nursing documentation in clinical practice. Instrument development and evaluation of a comprehensive intervention programme. Björvell, C. Institutionen för omvårdnad. Karolinska Institutet. 2002. (avhandlingen kan beställas här).

Vetenskapliga artiklar

Björvell C, Thorell-Ekstrand I & Wredling R. Development of an audit instrument for nursing care plans. Quality in Health Care 2000;9:6-13.

Björvell C, Wredling R & Thorell-Ekstrand I. Long-term increase in quality of nursing documentation: effects of a comprehensive intervention. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2002;16:34-42.

Björvell C, Wredling R & Thorell-Ekstrand I. Prerequisites and consequences of nursing documentation in the patient record as perceived by a group of registered nurses.Journal of Clinical Nursing 2003;12(2):206-14.

Björvell C, Wredling R & Thorell-Ekstrand I. Experiences using the VIPS-model for nursing documentation: a focus group study. Journal of Advanced Nursing2003;43(4):402-10.

Larsson J, Björvell C, Billing E, Wredling R. Testing of an audit instrument for the nursing discharge note in the patient record. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2004;18(3):318-24.

Axelsson L, Björvell C, Mattiasson C, Randers I. Swedish Registered Nurses’ incentives to use nursing diagnoses in clinical practice. Journal of Clinical nursing 2006, 15, 936-945.
Barthelsson C, Anderberg B, Ramel S, Björvell C, Giesecke K, Nordström G. Outpatient versus inpatient laparoscopic cholecystectomy: a prospective randomized study of symptom occurrence, symptom distress and general state of health during the first post-operative week. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2008, 14(4), 544-84.
Florin J, Ehrenberg A, Ehnfors M, Björvell C. Expressing nursing content in the health care record: A comparison between the VIPS model and the ICF. International Journal of Medical Informatics. 2012 Jul 21. doi:pii: S1386-5056(12)00110-4. 10.1016/j.ijmedinf.2012.05.016.

Andra publikationer

Sjuksköterskans journalföring och informationshantering – en praktisk handbok. Björvell C, 3:e uppl, Studentlitteratur 2011.

Omvårdnadsåtgärder. Björvell C & Thorell-Ekstrand I i Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. Ehrenberg & Wallin (red). Studentlitteratur. 2010.