3-dagars kurs i Sjuksköterskan journalföring av omvårdnad enligt VIPS-modellen

Kursen som ges i regi av Catrin Björvell AB, ger en bakgrund till, och grundläggande kunskaper i, användandet av VIPS-modellen, samt möjlighet att diskutera erfarenheter och problem kring omvårdnadsdokumentation i praktiken. Kursen är intensiv med högt tempo och riktar sig till leg. sjuksköterskor.
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren

 1. vara medveten om risker med att dokumentera för mycket respektive för lite och hur det kan undvikas
 2. förstå skillnaden mellan anamnes och status samt kunna ge exempel på vad som dokumenteras under respektive sökord
 3. förstå vikten av att använda olika ”mätinstrument” vid insamlande av information om patientens omvårdnadsbehov, samt redogöra för hur några av dem används.
 4. känna till principen bakom diagnosformulering enligt P(R)ES (problem (risk)-etiologi-symtom) -strukturen.
 5. känna till och förstå hur man använder NANDA klassifikationen
 6. vara förtrogen med formulering av omvårdnadsordinationer och hur sökorden för dessa skall användas
 7. förstå skillnaden mellan resultat och utvärdering i dokumentationssammanhang
 8. kunna formulera en mall för epikrisskrivning på sin arbetsplats
 9. med hjälp av VIPS-foldern kunna skriva en omvårdnadsjournal.

2-dagars kurs i Omvårdnadsdiagnostik och omvårdnadsplanering med hjälp av NANDA klassifikationen

Kursen, som ges i regi av Catrin Björvell AB, ger en fördjupad träning i omvårdnadsdiagnostik OVD) enligt NANDA och vårdplanering, samt möjlighet att diskutera erfarenheter och problem kring omvårdnadsdokumentation i praktiken. Kursen håller ett praktiskt fokus med syfte att träna den kliniskt verksamma sjuksköterskan i att analysera patientens problem och resurser. 
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren

 1. förstå vikten av en noggrann patientbedömning som grund för OVD och planering
 2. ha grundläggande kunskaper i hur man för ett diagnostiskt resonemang
 3. kunna motivera syftet med, samt definiera, omvårdnadsdiagnos och omvårdnadsplan
 4. kunna använda P(R)ES-strukturen korrekt
 5. kunna använda NANDA-I klassifikationen av omvårdnadsdiagnoser
 6. kunna kritiskt granska en OVD och avgöra om den är felaktig
 7. vara väl förtrogen med olika typer av OVD och veta när man använder vilken
 8. kunna formulera en komplett omvårdnadsplan

 

2-dagars kurs i Omvårdnadsinformatik för sjuksköterskor med särskilt ansvar för dokumentationsutveckling
Kursen som ges under två sammanhängande dagar i regi av Catrin Björvell AB, ger deltagaren en övergripande förståelse för informatik och klassifikationer inom hälso- och sjukvård, en fördjupad träning i omvårdnadsdiagnostik och framför allt kunskaper om hur man bedrivet ett framgångsrikt förändringsarbeta avseende sjuksköterskans journalföring och vårdplanering.
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren

 1. förstå vikten av att rätt termer används vid beskrivande av olika fenomen
 2. känna till befintliga klassifikationer och taxonomier inom omvårdnad
 3. med hjälp av Cat-ch-Ing instrumentet kunna granska och poängsätta en omvårdnadsjournal
 4. planera, organisera och genomföra kollegial granskning i grupp med kolleger
 5. förstå vikten av att använda systematiska instrument vid patientbedömning
 6. veta hur man använder minst fem validerade systematiska instrument inom omvårdnad
 7. kunna formulera en plan för förändringsarbetet avseende sjuksköterskornas journalföring på sin arbetsplats
Kurser