Litteraturlista

Denna lista innehåller tips om böcker och artiklar (vetenskapliga och icke vetenskapliga) relevanta för journalföring av omvårdnad. För att kunna journalföra omvårdnad behöver vi veta vad omvårdnad är, dvs vad vi ska sätta ord på och vilka ord vi ska använda. Listan gör inga anspråk på att vara heltäckande. En del böcker står under fler än en rubrik, därför att deras innehåll täcker flera områden.

Dokumentation
Ehnfors, M., Ehrenberg, A. & Thorell-Ekstrand, I. (1998). VIPS-boken – FOU 48. Lund: Studentlitteratur.

Björkdahl, A. (1999). Psyk-VIPS – att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen. Lund: Studentlitteratur.

Björvell, C. Sjuksköterskans journalföring och informationshantering – en praktisk handbok. 3e upplagan. Studentlitteratur. 2011.

Forsberg, A. & Edlund, K. (2003). Standardvårdplaner. Lund: Studentlitteratur.

Rotter, T. et.al. (2010). Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD006632. DOI: 10.1002/14651858.CD006632. pub2.

Svenska språket
Fogelberg, M. & Peterson, G. (red.) (2006). Medicinens språk. 2:a uppl. Stockholm: Liber.
Legl, E. (2006). Att skriva texter i vården. Lund: Studentlitteratur.

Svenska skrivregler (2008) Språkrådet. Stockholm: Liber.

Määtä, S. & Segesten, K. (red.) (2007). Vårdens språk. Stockholm: Liber.

Olsson, M. (2002). Svenska i vård och omsorg. Liber.

Omvårdnadsdiagnostik och kritiskt tänkande
Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA – definitioner och klassifikationer. (2011). NANDA International. Lund: Studentlitteratur.

Florin, J. (2010). Omvårdnadsbehov och omvårdnadsdiagnostik. I: Ehrenberg & Wallin (red.), Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling, kap. 3. Lund: Studentlitteratur.
Carpenito-Moyet, L.J. (2009). Nursing diagnosis. Application to Clinical Practice. 13th ed. Philadelphia: Lippincott.

Lunney, M. (2009). Critical thinking to achieve positive health outcomes. Nursing care studies and analyses. Ames, Iowa: Whiley-Blackwell.
Wilkinson, J. (2011). Nursing process and critical thinking. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Doenges, Moorhouse, Murr. F.A. (2006) Nursing Care Plans. 7th ed. Davis Company. Philadelphia.

Patientbedömning
Fossum, B. (red.) (2007). Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur.

Stål R (red) (2008) Vårdkommunikation. I teori och praktik. Studentlitteratur.

Ekman, I. (2010). Symtom och tecken på ohälsa. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 8. Lund: Studentlitteratur.

Forskning och evidens inom omvårdnad
Nilsson Kajermo, K. & Wallin, L. (2010). Kunskap och kunskapsanvändning i omvårdnadsarbete. I: Ehrenberg & Wallin (red.), Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling, kap. 10. Lund: Studentlitteratur.

Willman, A. m.fl. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. Svensk Sjuksköterskeförening. Gothia förlag. 2009.

Omvårdnadsteorier
Kirkevold, M. (2000) Omvårdnadsteorier., M. 2:a uppl. Studentlitteratur.

Lagar om sjuksköterskans journalföring
Patientdatalag SFS 2008:355

Socialstyrelsens föreskrifter. Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:14

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso och sjukvården. SOSFS 2005:12

Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. SOSFS 2005:27

Klinisk omvårdnad
Edberg & Wijk (red). (2010) Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur.

Kommunikation
Carlsson, E. (2010). Kommunikation. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 17. Lund: Studentlitteratur.
Fossum, B. (red.) (2007). Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur.

Lindholm, C. (2010). När orden fattas oss – om demens, språk, kommunikation. Stockholm: Liber.

Stål, R. (red.) (2008). Vårdkommunikation. I teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Kunskap/Utveckling
Edberg, A-K. (2010). Minnessvårigheter och förvirringstillstånd. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 23. Lund: Studentlitteratur.

Klang Söderqvist, B. (red.) (2008). Patientundervisning. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Lejsgaard Christiansen, S. & Huus Jensen, B. (2004). Didaktik och patientutbildning. Lund: Studentlitteratur.

Tingström, P. (2010). Information och utbildning. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 3. Lund: Studentlitteratur.

Andning/Cirkulation
Henoch, I. (2010). Andning. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 9. Lund: Studentlitteratur.

Strömberg, A. (2010). Cirkulation. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 10. Lund: Studentlitteratur.

Sund-Levander, M. (2010). Kroppstemperatur. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 11. Lund: Studentlitteratur.

Strömberg, A. (red.) Vård vid hjärtsvikt. Studentlitteratur. 2005.

Nutrition
Andersson, P. (2010). Munhälsa. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 13. Lund: Studentlitteratur.

Hessov, I. (2001). Klinisk nutrition. Stockholm: Liber.

Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg. (2003). Livsmedelsverket.

Westergren, A. (red.) (2009). Svårigheter att äta. Lund: Studentlitteratur.

Westergren, A. (2010). Nutrition och ätande. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 12. Lund: Studentlitteratur.

Vägledning om behandling av undernäring i vård och omsorg. (2011). Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se

Öhrn, K. & Andersson, P. (red.) (2009). Munvård inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur.
Elimination
Stenzelius, K. & Bengtsson, M. (2010). Elimination. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 19. Lund: Studentlitteratur.

Hud / Vävnad
Andersson, P. (2010). Munhälsa. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 13. Lund: Studentlitteratur.

Axéll, T. (2009). Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom. Stockholm: Gothia förlag.

Ek, A-C. & Lindgren, M. (1997). Boken om trycksår – en kunskapssammanställning. Socialstyrelsens rapport 1997:7.

Gånemo, A. & Lindholm, C. (2010). Hud och sår. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 18. Lund: Studentlitteratur.

Lindholm, C. (2003). Sår. Lund: Studentlitteratur.

Öhrn, K. & Andersson, P. (2006). Munvård inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur.

Aktivitet
Hulter Åsberg, K. (1989). ADL-trappan. Lund: Studentlitteratur.

Rydholm Hedman, A-M. (2010). Aktivitet, rörelse och rörlighet. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 14. Lund: Studentlitteratur.

Sömn
Asp, M. & Ekstedt, M. (2010). Trötthet, vila och sömn. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 15. Lund: Studentlitteratur.

Smärta / Sinnesintryck
Bergh, I. (2010). Smärta. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 16. Lund: Studentlitteratur.

Hægerstam, G. (2008). Smärta – ett mångfacetterat problem. Lund: Studentlitteratur.

Jylli, L. & Olsson, G. (2001). Smärta hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.

Werner, M. & Olsson, M. (2002). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber.

Norrbrink & Lundeberg (red). (2010). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. Studentlitteratur.


Magnusson & Mannheimer. (2008) Långvarig smärta. Behandling och rehabilitering. Studentlitteratur.
Sexualitet / Reproduktion
Hulter, B. (2004). Sexualitet och hälsa: begränsningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur.

Hulter, B. (2010). Sexualitet. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 21. Lund: Studentlitteratur.

Lundberg, P.O. & Lövgren-Mårtensson, L. (2010). Sexologi. Stockholm: Liber.

Psykosocialt
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.

Langius-Eklöf, A. (2010). Känsla av sammanhang. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 4. Lund: Studentlitteratur.

Ottosson, J.O. & D’Elia, G. (2008). Rädsla, oro, ångest. Stockholm: Liber.

Skärsäter, I. (2010). Psykisk ohälsa. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 22. Lund: Studentlitteratur.

Lindqvist & Rasmussen (2010) Omvårdnad i livets slutskede i Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Edberg & Wijk (red). Studentlitteratur.

Santamäki, Fischer & Dahlqvist (2010). Tröst och trygghet. i Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Edberg & Wijk (red). Studentlitteratur.

Björkdahl, A. (1999) Psyk-VIPS - att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen. Studentlitteratur.

Andligt / Kulturellt
Barbosa da Silva, A. & Ljungquist, M. (2007). Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Björngren Cauadra, C. (red.) (2010). Omvårdnad i mångkulturella rum. Lund: Studentlitteratur.

Hanssen, I. (2007). Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Medverkan
Eldh, A.C. (2010). Delaktighet och gemenskap. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 2. Lund: Studentlitteratur.

Information/Undervisning
Klang Söderqvist, B. (red.) (2008). Patientundervisning. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Lejsgaard Christiansen, S. & Huus Jensen, B. (2004). Didaktik och patientutbildning. Lund: Studentlitteratur.

Tingström, P. (2010). Information och utbildning. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadensgrunder. Hälsa och ohälsa, kap. 3. Lund: Studentlitteratur.

Stöd
Lindqvist, O. & Rasmussen, B. (2010). Omvårdnad i livets slutskede. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 24. Lund: Studentlitteratur.

Rollnick, S. m.fl. (2009). Motiverande samtal i hälso- och sjukvård. Att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur.

Miljö
Edvardsson, D. & Wijk, H. (2010). Omgivningens betydelse för hälsa och vård. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 7. Lund: Studentlitteratur.

Skötsel
Lindahl, B. m.fl. (2010). Kroppen, kroppens vård och hygien. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 20. Lund: Studentlitteratur.

Santamäki Fischer, R. & Dahlqvist, V. (2010). Tröst och trygghet. I: Edberg & Wijk (red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa, kap. 5. Lund: Studentlitteratur.

Öhrn, K. & Andersson, P. (2006). Munvård inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur.

Informatik och klassifikationer
Ball, M.J. m.fl. (2011). Nursing informatics. Where technology and caring meet. 4th ed. London: Springer-Verlag.

Nursing Diagnoses, Outcomes & Interventions. NANDA, NIC, NOC Linkages. 2nd ed. Johnsson, Bulechek, McCloskey, Maas, Moorhead. 2006. Mosby Elsevier. ISBN 0-323-03194-3

Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA – definitioner och klassifikationer. (2011). NANDA International. Lund: Studentlitteratur.

Bulechek, G. m.fl. (2008). Nursing Interventions Classifications (NIC). 5th ed. Philadelphia: Mosby.

Moorehead, S. m.fl. (2008). Nursing Outcomes Classification (NOC). 4th ed. Philadelphia: Mosby.

ICF – CY Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. (2010). Barn- och ungdomsversion. Socialstyrelsen.

ICF – Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. (2008). Socialstyrelsen.

Ruland, C. (2002). Vårdinformatik. Hur användning av informations- och kommunikationsteknologi kan utveckla vård. Stockholm: Natur & Kultur.
Saba, V. (2006). Clinical Care Classification (CCC) System Manual. A Guide to Nursing Documentation. New York, NY:Springer Publishing Company.

Förändringsarbete
Angelöw, B. (2010). Framgångsrikt förändringsarbete. Om individ och organisation i förändring. Stockholm: Natur & Kultur.

Parmare, M. (2005). Från idé till verklig förändring. Att planera, genomföra och utvärdera förändringsprojekt i kommun och landsting. Lund: Studentlitteratur.

Primär omvårdnadsorganisation
Inde, M. (2009). Framtidens vårdmodell, Patientnärmre vård – Hur gör man Landstinget i Värmland.

Manthey, M. (2002). Practice of Primary Nursing. Indianapolis, NI: Nursing Knowledge International.

Segesten, K. (1997). The Dream Team. Bemanning och arbetsmetoder på vårdavdelning. Socialstyrelsens rapport 1997:1.

Oftast citerade vetenskapliga tidskrifterna inom omvårdnad

JOURNAL OF ADVANCED NURSING
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES
NURSING RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES
ADVANCES IN NURSING SCIENCE
RESEARCH IN NURSING AND HEALTH
WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH
CANCER NURSING
JOURNAL OF CLINICAL NURSING
JOURNAL OF GERONTOLOGICAL NURSING
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE
JOURNAL OF NURSING LANGUAGE AND CLASSIFICATION (NURSING DIAGNOSIS)
QUALITY OF LIFE RESEARCH
QUALITY IN HEALTH CARE
VÅRD I NORDEN (delvis vetenskaplig)